18. 1. 2018

VIAZANOSŤ CENY


Viazanosť, nemennosť ceny


Forma ceny, jej záväznosť, nemennosť je právnym vymedzením podmienok platnosti ceny. V týchto vzťahoch nemožno presne triediť formy na možné alternatívy, pretože viazanosť, nemennosť ceny sa musí presne naformulovať. Možno však približne stanoviť rozhodujúce skupiny:

CENA PEVNÁ, stála až do odovzdania stavby a fakturácie dodávky
CENA S KĹZAVOU DOLOŽKOU
CENA NEURČENÁ, DOHODNUTÝ JE LEN SPOSOB O JEJ URČENIA
CENA ORIENTAČNÁ

Pevná cena stála až do odovzdania stavby a fakturácie dodávky

Pri tejto forme zmluvného vzťahu sa môže a nemusí predkladať objednávateľovi rozpočet spracovaný niektorým so spôsobov, hlavnou podmienkou je nemennosť ceny pri udaných podmienkach, pričom napr. v cenovej ponuka sa môže vymedziť doba jej nemennosti. Pravidlom by mala byť dohoda o nemennosti pričinením zmluvnej strany. Táto forma ceny je vhodná pri opakovateľných zákazkách, kde sa cena dohodne na základe predchádzajúcich výsledkov, alebo na základe rovnakých predpokladov. Dôležitou stránkou sú v zmluve dohodnuté podmienky dodávky a platnosti ceny, zmeny ceny vo výnimočných situáciách (práva tretích osôb, dohodnuté zmeny projektu apod.) Tu si musí zvážiť každá zo zmluvných strán riziko a výhody takto dohodnutej ceny (riziko zvýšenia cien vstupov, inflácia, zníženie cien vstupov, kratšie či dlhšie prepravné vzdialenosti a pod než v predpokladoch). V pevnej cena sa ako názov hovorí, neuplatňuje kĺzavá cenová doložka (zmeny jednotkových cien,), resp. je podmienená. Mernou jednotkou je najčastejšie celá zákazka, ale môže byť aj objekt, prevádzkový súbor alebo dodávka strojného zariadenia, či dominantného konštrukčného prvku, čo je ako bolo povedané vecou zmluvného ujednania.

Táto forma je vhodná pre externé účely, je vhodná pre účely interné za predpokladu, že ekonomický rozbor výšky ceny (kalkulácia) už bol spracovaný skôr - je "archivovaný" a ten po prípadnej aktualizácií slúži ako nový rozbor ceny. (opakovateľné stavby)

Príklad: Výstavba opakovateľného objektu v rovnakých podmienkach

Cena s "kĺzavou doložkou"

V zmluvnom vzťahu či v cenovej ponuke je možné definovať najčastejšie na celú zákazka, ale môže aj na objekt, prevádzkový súbor alebo dodávku strojného zariadenia, či dominantný konštrukčný prvok, čo je ako bolo povedané vecou zmluvného ujednania dojednať či predložiť napr., že ceny platia len za určitých okolností, ktoré spravidla bezprostredne neovplyvní zmluvný partner. Sú to ceny zmeny cien vstupov z určeným či neurčeným vychýlením napr. cena pohonných hmôt a energie, zmeny menových kurzov, ale aj zmenami mzdovými, napr. určením výšok miezd na základe uzákonených predpisov apod. Vhodné je definovať spôsob preukazovanie zmien ako podklad pre možnosť akceptovania takýchto zmien. Platí pravidlo, že čím vyššie sú výkyvy na trhu tým je vyššia potreba uplatňovať si tieto rizikové faktory v obchodných vzťahoch. Pre spravodlivosť je potrebné podotknúť, že kĺzavosť sa môže uplatňovať smerom "hore" ale aj "dole" s cenou.
Cena neurčená, dohodnutý je len spôsob o jej určení

Cena v ponuke ani v zmluve nemusí byť určená (viď cenový zákon). Stačí, ak sa určí a samozrejme dohodne spôsob o jej určení. Pri dodatočnom spôsobe určenia ceny sa obvykle cena určí niektorým z metód tvorby cien.

Cena neurčená, dohodnutý je len spôsob o jej určení

Cena v ponuke ani v zmluve nemusí byť určená (viď cenový zákon). Stačí, ak sa určí a samozrejme dohodne spôsob o jej určení. Pri dodatočnom spôsobe určenia ceny sa obvykle cena určí niektorým z metód tvorby cien.

Cena orientačná, smerná

Úlohou smerných orientačných cien je:

Pre investora: mať možnosť pomocou kontrolných rozpočtov posudzovať primeranosť cenových ponúk jednotlivých uchádzačov pri príprave stavby
Pre uchádzačov: orientácia v cenách, cenové hladiny

Všetky smerné ceny sú spracované z cien používaných, alebo navrhnutých od vybraných reprezentantov, preto je taktiež iluzórne hrať sa na pravdivosť či spravodlivosť týchto cien voči rôznorodým technicky zdatným či menej vybaveným stavebným dodávateľom realizujúci rozličný druh stavebných prác a výkonov. Smerné ceny sú reprezentačnými cenami, samozrejme ako hovoríme, nemôžu vystihovať rôznorodosť dodávateľov z hľadiska ich technickej zručnosti, právnej formy, miestnych možností a pod. Preto sa ako metóda tvorby cien doporučuje oko orientačná. Samozrejme na tieto má vplyv neustály rozvoj technológia a konkurencia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára