8. 11. 2023

 

Nevyhnutným predpokladom tvorby územného plánu je správne nadefinovanie požiadaviek na jeho vytvorenie. Verejnosť je účastníkom takéhoto procesu, veď napokon ona je spotrebiteľom výstupu – pravidlami vytvoreného a schváleného územného plánu miesta jeho bývania a žitia.

Táto kapitola je rozvedené do množstva podtém, podstránok, týkajúca sa najmä mesta Košice, ale myšlienkovo má oveľa širší akčný rádius.

Upozorňujem na rozsiahlosť tém a na potrebné sústredenie sa čitateľa. Bude možno ťažšie pochopiť obsah stránok, nakoľko ich spracovateľ sa v tejto oblasti hýbe vlastne pol storočia.

Priestor na názor máš na konci stránok.