18. 1. 2018

Dotazník stavebníka

Dotazník stavebníka slúži k zorientovaniu sa stavebníka, pri ujasňovaní si predstáv

https://docs.google.com/forms/d/1jhkwHh6VkjoahKIyN_8vvP2R0dbWTNmK-L8AL28PuME/edit?uiv=1

METÓDY TVORBY CIEN


1. ODBORNÝM ODHADOM
2. POMOCOU TECHNICKO-EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV (THÚ)
3. ZA NABEHNUTÉ PRIAME NÁKLADY BUDÚCEJ DODÁVKY A PONÚKNUTÚ 5 SADZBU NEPRIAMYCH NÁKLADOV (RÉŽIA , ZISK)
4. HODINOVÝMI ZÚČTOVACÍMI SADZBAMI (HZS)
5. OCENENÍM KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV, JEDNOTKOVÝMI SADZBAMI PRÁC, VÝKONOV A MATERIÁLOV V ČLENENÍ:
5.1. PRIAME A NEPRIAME NÁKLADY (RÉŽIE A ZISK)(CENNÍKY SMERNÝCH CIEN S 850 VO VARIANTE:
5.1.1 S VIDITEĽNOU ROZPÍSANOU SKLADBOU POLOŽIEK RÉŽIE A ZISKU
5.1.2 S VIDITEĽNOU, ALE NEROZPÍSANOU SKLADBOU POLOŽIEK RÉŽIE A ZISKU - GLOBÁLNOU SADZBOU
5.2 PRIAME NÁKLADY A NEPRIAME NÁKLADY SPOLU - KALKULOVANÉ V POLOŽKÁCH (SPOSOB POUŽÍAVNÝ PRI TZV. ŠTÁTNYCH CENÁCH STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁC - ORIENTAČNÉ CENY ROZPOČET NEMÁ VIDEITEĽNE SADZBY RÉŽII A ZISKU
6. ZO SPRACOVANEJ VÝROBNEJ KALKULÁCIE RESP. ODHADU POTRIEB NÁKLADO V ČLENENÍ PODĽA KALKULAČNÉHO VZORCA
7. KOMBINOVANÝM SPÔSOBOM

1. Odborným odhadom

Samotný názov hovorí o obojstrannom riziku, či výhode zmluvných partnerov, ktorý sa dohodnú na takejto odborne odhadovanej cene (potom je diskutabilné preukazovanie výšky ceny ak platí dohoda). Táto forma je vhodná pre externé účely, pre zákazky, u ktorých iná metóda nie je ani možná - napr. predaj domu, bytu, závodu podľa trhových princípov. Nie je vhodná pre interné účely - neposkytuje ekonomický rozbor výšky ceny (kalkuláciu). Táto forma viac menej spolupracuje s formou cien podľa THÚ.


Príklad: rekonštrukcia bytu, predaj domu, závodu apod. za ponúknutú cenu.

2. Pomocou technicko - ekonomických ukazovateľov, cenových agregátov THÚ

s ľubovoľným obsahom (napr. len v priamych nákladoch alebo v cene bez dane) musí byť však zrejmé o aký obsah ide, čo v sebe agregát (spojenie viacerých položiek) obsahuje. Cena takto vytvorená, je výhodná pri uzatváraní väčších zákaziek, kde sa v cenových podkladoch podrobne nešpecifikujú práce, ale len hrubé objemy. Od oboch zmluvných partnerov táto metóda vyžaduje mať vo vlastnom záujme podrobne spracované cenové ukazovatele. Táto forma je vhodná pre externé účely, môže byť použitá pre interné účely za predpokladu spracovaných ekonomických rozborov (vo vlastnom záujme spracované kalkulácie) jednotlivých cenových agregátov.

Príklad: Veľmi dobre sa takéto ceny hodia na práce ľahko prevediteľné na nejakú mernú jednotku, napr. bežný meter kanalizácie, kde sú spojené položky položenia a špecifikácie rúr, ich spájanie, lôžko obsyp a pod. Taktiež je možno tento druh ceny použiť a aj sa používa v značnej miere napr. pri predaji nehnuteľnosti, kde napr. zákazník nepozná súpis stavebných prác vykonaných na stavbe, ale je mu ponúknutá konečná trhová cena - napr. kúpa hotového domu, bytu, závodu.

Príklad:
položka č. 1 v (vyjadrená v agregovanej cene) 20
položka č. 2 v (vyjadrená v agregovanej cene) 30
položka č. 3 v (vyjadrená v agregovanej cene) 40
cena bez DPH                                                    90

3. Za nabehnuté náklady budúcej dodávky a ponúknutú percentuálnu sadzbu nepriamych nákladov (réžia a zisk)

- len pre dodávky rekonštrukčného charakteru (napr. modernizácia), kde projekt síce vyjadruje zámer a požadovaný stav, ale nemôže predvídať s dostatočnou presnosťou skladbu ani rozsah prác. Preto sa v zmluve dohodne, že technický dozor objednávateľa bude potvrdzovať hospodárne spotrebované výkony (spotreba priamych materiálov, odpracované hodiny pracovníkov na pracovisku, strojhodiny a v splátkových termínoch sa ocenia platnou cenou a to ako prípočet dohodnutej sadzby réžie a zisku k nabehnutým priamym nákladom. Je samozrejmé, že musia byť sprístupnené prvotné doklady (materiálové náklady, mzdové náklady, sadzby strojhodín) Pri tomto spôsobe ceny môže prísť do úvahy platba vopred, ale je potrebné rátať zo značným rozdielom skutočnosti voči predpokladu, teda rozloženiu preddavkov. O to je potom náročnejšie vzájomné finančné vyrovnanie medzi zhotoviteľom diela a objednávateľ. V tom zmysle javí sa byť výhodnejší spôsob splátkovania "po realizácii prác" doteraz známy ako proces zhotovenia súpisu vykonaných prác (výkaz) a zisťovacieho protokolu. Táto forma je vhodná pre externé účely. Pre interné účely musí byť známy, výpočet percentuálnej sadzby, ako doklad pre poskytnutie ekonomických údajov výšky ceny. Tento spôsob je náročný na vzájomné odsúhlasenie rozsahu prác, teda vyžaduje stály stavebný dozor, čo síce je náročné, ale na druhej strane nedochádza ku ťažkostiam pri vzájomnom odsúhlasovaní prevedených prác, dokazovaní a pod.

Príklad: Jednoznačne je táto metóda vhodná na rekonštrukcie veľkého rozsahu, napr. pamiatkových objektov, značne poškodených objektov, objektov z nejasnou konštrukciou a teda nejasným budúcim riešením.

Príklad:
položka č. 1 v priamych nákladoch 10
položka č. 2 v priamych nákladoch 20
položka č. 2 v priamych nákladoch 30
priame náklady spolu                       60
% sadzba réžie výrobnej, správnej, zisku ku priamym nákladom napr. 30% x 60 = 30
cena bez DPH                                   90

4. Hodinovými zúčtovacími sadzbami (HZS)

t. j. prácami a výkonmi vyjadrenými v prepočte na časovú mieru - hodinu. Práca sa vyjadruje väčšinou bez materiálu zabudovaného. Typickým predtaviteľom sú práce realizované horolezeckou alebo speleologickou technikou. Možné použitie cien v externom styku a pre interné účely.

Príklad: Výškové práce, revízie, obhliadky

Príklad:
Popis Skpoložka č. 1 vyjadrená v HZS 80
zabudovaný materiál                             10
cena bez DPH                                        90

5 Ocenením konštrukčných prvkov

5.1.1 Ocenením konštrukčných prvkov v priamych a nepriamych nákladoch osobitne vo variante s viditeľnou rozpísanou skladbou položiek réžie a zisku

- jednotkovými sadzbami prác, výkonov a materiálov v členení:

5.1. priame náklady a nepriame náklady osobitne (réžie a zisk)(cenníky smerných cien S 850) vo variante:

5.1.1 s viditeľnou rozpísanou skladbou položiek réžií a zisku

Táto forma je vzhľadom k ekonomickému rozboru výšky ceny (kalkulácii) doporučená pre interné účely spoločnosti.

Príklad:

Príklad:
položka č. 1 v priamych nákladoch 10
položka č. 2 v priamych nákladoch 20
položka č. 2 v priamych nákladoch 30
priame náklady spolu                       60
réžia výrobná (PN x % sadzba napr. 16,6%) 10
réžia správna (PN x % sadzba napr. 16,6%) 10
zisk (PN x % sadzba napr. 16,6%)  10
cena bez DPH                                  90

5.1.2 Ocenením konštrukčných prvkov v členení priamych a nepriamych nákladov osobitne vo variante s viditeľnou, ale nerozpísanou skladbou položiek réžii a zisku - globálnou sadzbou

Ocenením konštrukčných prvkov
- jednotkovými sadzbami prác, výkonov a materiálov v členení:
1. priame náklady a nepriame náklady osobitne (réžie a zisk)(cenníky smerných cien S 850) vo variante:
1.2 s viditeľnou, ale nerozpísanou skladbou položiek réžii a zisku - globálnou sadzbou

Táto forma je doporučená pre externé potreby ale aj pre interné, ale za predpokladu poznania vzájomného pomeru zložiek globálnej sadzby.

Príklad:

Detto ako predchádzajúce ale:

- Položka "a" v priamych nákladoch              10
- Položka "b" (atď.)... v priamych nákladoch 20
Priame náklady spolu:                                     30
- Réžia výrobná, réžia správna, zisk:              12
Cena bez dane z pridanej hodnoty:                 42

5.2 Ocenením konštrukčných prvkov - jednotkovými sadzbami prác, výkonov a materiálov v členení priame náklady a nepriame náklady spolu - kalkulované v položkách (spôsob používaný pri tzv. štátnych cenách zriaďovacích stavebných a montážnych prác - orientačné ceny)

Príklad:

- Položka "a" v stavebných nákladoch (PN + R+ Z) 14 (výpočet: 12 / 30 = 40 %, 10 + 40% = 14)
- Položka v stavebných nákladoch (PN + R+ Z)        28 (výpočet: 12 / 30 = 40 %, 20 + 40% = 28)
Stavebné náklady spolu bez dane s pridanej hodnoty                                                                   42

6. Zo spracovanej výrobnej kalkulácie, resp. z odhadu potrieb nákladov v členení podľa kalkulačného vzorca

Prirodzene vzorec nie je legislatívne daný, ale môže sa kalkulovať napr. takto:

Príklad:
- Priamy materiál - hmoty (hodnota za zákazku): 100
- Priame mzdy (hodnota za zákazku):                     50
- Ostatné priame náklady (hodnota za zákazku):    20
- Správna réžia (hodnota za zákazku):                    30
- Výrobná réžia (hodnota za zákazku):                   15
- Zisk (hodnota za zákazku):                                   10
Spolu cena bez dane z pridanej hodnoty               225

7. Kombinovaným spôsobom

Predstavuje kombináciu uvedených možností. Najčastejšie sa používa jeden druh ako dominantný spojený s iným, s ktorým nie je v konflikte: napr. hociktorý spôsob + HZS.

VIAZANOSŤ CENY


Viazanosť, nemennosť ceny


Forma ceny, jej záväznosť, nemennosť je právnym vymedzením podmienok platnosti ceny. V týchto vzťahoch nemožno presne triediť formy na možné alternatívy, pretože viazanosť, nemennosť ceny sa musí presne naformulovať. Možno však približne stanoviť rozhodujúce skupiny:

CENA PEVNÁ, stála až do odovzdania stavby a fakturácie dodávky
CENA S KĹZAVOU DOLOŽKOU
CENA NEURČENÁ, DOHODNUTÝ JE LEN SPOSOB O JEJ URČENIA
CENA ORIENTAČNÁ

Pevná cena stála až do odovzdania stavby a fakturácie dodávky

Pri tejto forme zmluvného vzťahu sa môže a nemusí predkladať objednávateľovi rozpočet spracovaný niektorým so spôsobov, hlavnou podmienkou je nemennosť ceny pri udaných podmienkach, pričom napr. v cenovej ponuka sa môže vymedziť doba jej nemennosti. Pravidlom by mala byť dohoda o nemennosti pričinením zmluvnej strany. Táto forma ceny je vhodná pri opakovateľných zákazkách, kde sa cena dohodne na základe predchádzajúcich výsledkov, alebo na základe rovnakých predpokladov. Dôležitou stránkou sú v zmluve dohodnuté podmienky dodávky a platnosti ceny, zmeny ceny vo výnimočných situáciách (práva tretích osôb, dohodnuté zmeny projektu apod.) Tu si musí zvážiť každá zo zmluvných strán riziko a výhody takto dohodnutej ceny (riziko zvýšenia cien vstupov, inflácia, zníženie cien vstupov, kratšie či dlhšie prepravné vzdialenosti a pod než v predpokladoch). V pevnej cena sa ako názov hovorí, neuplatňuje kĺzavá cenová doložka (zmeny jednotkových cien,), resp. je podmienená. Mernou jednotkou je najčastejšie celá zákazka, ale môže byť aj objekt, prevádzkový súbor alebo dodávka strojného zariadenia, či dominantného konštrukčného prvku, čo je ako bolo povedané vecou zmluvného ujednania.

Táto forma je vhodná pre externé účely, je vhodná pre účely interné za predpokladu, že ekonomický rozbor výšky ceny (kalkulácia) už bol spracovaný skôr - je "archivovaný" a ten po prípadnej aktualizácií slúži ako nový rozbor ceny. (opakovateľné stavby)

Príklad: Výstavba opakovateľného objektu v rovnakých podmienkach

Cena s "kĺzavou doložkou"

V zmluvnom vzťahu či v cenovej ponuke je možné definovať najčastejšie na celú zákazka, ale môže aj na objekt, prevádzkový súbor alebo dodávku strojného zariadenia, či dominantný konštrukčný prvok, čo je ako bolo povedané vecou zmluvného ujednania dojednať či predložiť napr., že ceny platia len za určitých okolností, ktoré spravidla bezprostredne neovplyvní zmluvný partner. Sú to ceny zmeny cien vstupov z určeným či neurčeným vychýlením napr. cena pohonných hmôt a energie, zmeny menových kurzov, ale aj zmenami mzdovými, napr. určením výšok miezd na základe uzákonených predpisov apod. Vhodné je definovať spôsob preukazovanie zmien ako podklad pre možnosť akceptovania takýchto zmien. Platí pravidlo, že čím vyššie sú výkyvy na trhu tým je vyššia potreba uplatňovať si tieto rizikové faktory v obchodných vzťahoch. Pre spravodlivosť je potrebné podotknúť, že kĺzavosť sa môže uplatňovať smerom "hore" ale aj "dole" s cenou.
Cena neurčená, dohodnutý je len spôsob o jej určení

Cena v ponuke ani v zmluve nemusí byť určená (viď cenový zákon). Stačí, ak sa určí a samozrejme dohodne spôsob o jej určení. Pri dodatočnom spôsobe určenia ceny sa obvykle cena určí niektorým z metód tvorby cien.

Cena neurčená, dohodnutý je len spôsob o jej určení

Cena v ponuke ani v zmluve nemusí byť určená (viď cenový zákon). Stačí, ak sa určí a samozrejme dohodne spôsob o jej určení. Pri dodatočnom spôsobe určenia ceny sa obvykle cena určí niektorým z metód tvorby cien.

Cena orientačná, smerná

Úlohou smerných orientačných cien je:

Pre investora: mať možnosť pomocou kontrolných rozpočtov posudzovať primeranosť cenových ponúk jednotlivých uchádzačov pri príprave stavby
Pre uchádzačov: orientácia v cenách, cenové hladiny

Všetky smerné ceny sú spracované z cien používaných, alebo navrhnutých od vybraných reprezentantov, preto je taktiež iluzórne hrať sa na pravdivosť či spravodlivosť týchto cien voči rôznorodým technicky zdatným či menej vybaveným stavebným dodávateľom realizujúci rozličný druh stavebných prác a výkonov. Smerné ceny sú reprezentačnými cenami, samozrejme ako hovoríme, nemôžu vystihovať rôznorodosť dodávateľov z hľadiska ich technickej zručnosti, právnej formy, miestnych možností a pod. Preto sa ako metóda tvorby cien doporučuje oko orientačná. Samozrejme na tieto má vplyv neustály rozvoj technológia a konkurencia.

STUPNE PRÍPRAVNEJ A PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE


Architektonická objemová a zastavovacia štúdia je súborom riešení, z ktorého je zrejmé riešenie budúcej stavby, jeho dispozičné, objemové riešenie, tvar, základné rozmery, prevádzkové väzby, situačné umiestnenie plošná analýza – vyčíslenie plôch a pod.

Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia obsahuje náležitosti v zmysle vyhl. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia - projekt stavby, pre účely stavebného povolenia stavby je dokumentáciu v rozsahu podľa §9 vyhl. 453/2000, Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ktoré tvoria podklad pre vydanie stavebného povolenia.

Investorské, inžinierske záležitosti a činnosti investora - sú činnosti k získaniu rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce, majiteľov nehnuteľností a inžinierskych rozvodov

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby je dokumentácia spracovaná do podoby, ktorá jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály stroje a zariadenia a prevedenia tak, aby bola dokumentácia pre zhotoviteľ a jednoznačne zrozumiteľná a aby mohol podľa nej prípadne spracovať svoju dielenskú dokumentáciu pripraviť a realizovať stavbu.

Projektová dokumentácia pre výber dodávateľa je dokumentácia spracovaná do realizačnej podoby, ktorá jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály stroje a zariadenia a prevedenia tak, aby bola dokumentácia pre zhotoviteľ a jednoznačne zrozumiteľná a aby mohol podľa nej prípadne spracovať svoju dielenskú dokumentáciu pripraviť a realizovať stavbu. Neurčuje však jednoznačne druh materiálov a dodávateľov pre možnosť realizácie širokého spektra ponúk vo výberovom tendry. Tento druh dokumentácia však nemožnosťou jasnej definície materiálov kde sa to architektonicky či stavebne a konštrukčne jednozančne vyžaduje dostáva do rozporu s pôvodným zámerom projektanta, pretože nemôže zadefinovať presne svoju výslednú realizačnýú predstavu. Dodeja vstupujú dodávatelia so svojimi materiálmi a technológiami. Takýto prístup sa môže odchýliť od zámeru projektanta a autora projektovej dokumentácie. Uplatňuje sa najmä v štátnych zakázkach a podobne pri financovaní z verejných prostriedkov. Spravidla pri stavbách pre žiadostis rozličných fondov na Slovensku sa spája s dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia čím sa dostáva do jednostupňovej projektovej dokumentácie.

Preukazovanie zhody stavebných výrobkov


Na trh môžu byť uvádzané iba stavebné výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami zabezpečujú, že pri ich zabudovaní do stavby budú spĺňať požiadavky zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch.

Projektová činnosť

prestavuje činnosť na zhotovení dokumentácie stavby.

Inžinierska činnosť


predstavuje súbor činností, ktoré v mene investora vykonáva fyzická alebo právnická osoba za účelom zabezpečenia prípravy a realizácie stavby.

Investor


je fyzická alebo právnická osoba, ktorá financuje stavbu.

Autor projektu

je fyzická alebo právnická osoba, ktorej prislúchajú autorské práva projektu na architektonické, výtvarné a stavebné stvárnenie diela.

Metóda "80 ku 20"

Podľa skúsenosti zo štátov s rozvinutým trhovým hospodárstvom sa doporučuje uplatňovať metódu "80 ku 20", ktorá spočíva v tom že 80 % celkového počtu položiek sa oceňuje pomocou smerných orientačných cien alebo sa modifikujú a 20% položiek, ktoré predstavujú 80 % nákladu je hodnotené cenami individuálne kalkulovanými.

Dohoda o cene

Známy jav premietnutý v každodennom živote je dohoda. Tá je predpokladom každého vzťahu. Preto takúto formuláciu používa aj liberálny zákon o cenách.

Trh

Pri obchodných vzťahoch vzniká situácia podľa pozície subjektu "pred alebo za pultom", že zatiaľ čo predávajúci sa snaží predať svoj produkt čo najdrahšie, kupujúci zase naopak. Tu vzniká určitý stav rovnováhy zaisťovaný pomerom ponuky a dopytu na trhu. Podľa stavu trhového prostredia zároveň vznikajú stavy, že pri vysokej prevahe ponuky (nedostatok práce a nevyužívané výrobné kapacity) si investori (kupujúci, objednávatelia) vynucujú ako východziu úroveň ceny použité z lacnejšieho cenníka orientačných cien ako porovnateľnú úroveň a pri opačnej situácii - pri vysokej prevahe dopytu (nestíhané množstvo práce, nedostatok výrobných kapacít), zase dodávateľ (predávajúci, zhotoviteľ) zase ceny nadsadzuje, čo je logické a hoci oba prípady nie sú v rozpore s princípmi, vnášajú do situáce napätie, ktoré sa prorodzeným spôsobom vybije. Pri nedostatku práce ceny klesnú, niektoré firmy odídu z trhu, tým sa priblíži rovnováha dopytu a ponuky a ceny sa stabilizujú. Nepriaznivým javom pri vysokej prevahe ponuky je následne cenový damping ako nepriaznivý jav deformujúci trhové prostredie, čo si žiada nápravu u príslušných orgánov majúcich dozor nad trhom al aj nad čiernou prácou pokútnym predajom a pod.. Samozrejmým predpokladom je spoločenská kontrola takýchto javov zaistená prístupom k neutajovaným informáciám.

Samozrejme úlohou trhu je zvýšenou produktivitou znižovať ceny vytvorením konkurenčného prostredia (veď kto by chcel nakupovať tú istú vec drahšie, ak má lacnejšiu možnosť), a tým zvyšovať životnú úroveň v spoločnosti. Preto samozrejmosťou trhu je možnosť výberu. Liberálnosť je daná v právnych vzťahoch, kde je potrebné zdôrazniť z hľadiska cenového najmä podmienky platnosti ceny.

Cena - definícia

Cena je citlivým odrazom trhových podmienok, teda dopytu a ponuky na úrovni dosiahnutého spoločenského a technického pokroku. Je citlivou otázkou pri jej určení a prijatí, pri posudzovaní "pred pultom" = zákazník, kupujúci, či "za pultom" = dodávateľ, zhotoviteľ. Na jej určenie existuje mnoho spôsobov (kalkulácie podľa položiek smerných cien, sledovanie nákladov a tvorenie vlastných cien, kalkulácie podľa nákladov, odhad, použitie podobnej ceny a pod., ceny vyjadrené hmotou jednotkou, časom... - viď ďalej) a je teda konkurenčnou prestížou mať znalosti v tejto oblasti a potrebné aktuálne informácie. Najčastejšie sa používa v stavebníctve spôsob porovnania so štatisticky sledovaných údajov - z cenníkov smerných orientačných cien. Keďže tieto nie sú centralizované, ale vydávajú ich rozličný vydavatelia, tieto sa vzájomne líšia. Tu je diskutabilná otázka, ako môžu byť orientačné ceny "za", alebo "na" nejaké obdobie rozdielne a aká je ich záväznosť v použití.

Vydavatelia pracujú na základe sledovaných podkladov od určitých reprezentantov a výsledkom ich práce je predpoklad vývoja cien, na ktorý môže byť rozličný subjektívny pohľad - preto tie rozdiely.