18. 1. 2018

STUPNE PRÍPRAVNEJ A PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE


Architektonická objemová a zastavovacia štúdia je súborom riešení, z ktorého je zrejmé riešenie budúcej stavby, jeho dispozičné, objemové riešenie, tvar, základné rozmery, prevádzkové väzby, situačné umiestnenie plošná analýza – vyčíslenie plôch a pod.

Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia obsahuje náležitosti v zmysle vyhl. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia - projekt stavby, pre účely stavebného povolenia stavby je dokumentáciu v rozsahu podľa §9 vyhl. 453/2000, Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ktoré tvoria podklad pre vydanie stavebného povolenia.

Investorské, inžinierske záležitosti a činnosti investora - sú činnosti k získaniu rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce, majiteľov nehnuteľností a inžinierskych rozvodov

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby je dokumentácia spracovaná do podoby, ktorá jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály stroje a zariadenia a prevedenia tak, aby bola dokumentácia pre zhotoviteľ a jednoznačne zrozumiteľná a aby mohol podľa nej prípadne spracovať svoju dielenskú dokumentáciu pripraviť a realizovať stavbu.

Projektová dokumentácia pre výber dodávateľa je dokumentácia spracovaná do realizačnej podoby, ktorá jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály stroje a zariadenia a prevedenia tak, aby bola dokumentácia pre zhotoviteľ a jednoznačne zrozumiteľná a aby mohol podľa nej prípadne spracovať svoju dielenskú dokumentáciu pripraviť a realizovať stavbu. Neurčuje však jednoznačne druh materiálov a dodávateľov pre možnosť realizácie širokého spektra ponúk vo výberovom tendry. Tento druh dokumentácia však nemožnosťou jasnej definície materiálov kde sa to architektonicky či stavebne a konštrukčne jednozančne vyžaduje dostáva do rozporu s pôvodným zámerom projektanta, pretože nemôže zadefinovať presne svoju výslednú realizačnýú predstavu. Dodeja vstupujú dodávatelia so svojimi materiálmi a technológiami. Takýto prístup sa môže odchýliť od zámeru projektanta a autora projektovej dokumentácie. Uplatňuje sa najmä v štátnych zakázkach a podobne pri financovaní z verejných prostriedkov. Spravidla pri stavbách pre žiadostis rozličných fondov na Slovensku sa spája s dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia čím sa dostáva do jednostupňovej projektovej dokumentácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára