18. 1. 2018

METÓDY TVORBY CIEN


1. ODBORNÝM ODHADOM
2. POMOCOU TECHNICKO-EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV (THÚ)
3. ZA NABEHNUTÉ PRIAME NÁKLADY BUDÚCEJ DODÁVKY A PONÚKNUTÚ 5 SADZBU NEPRIAMYCH NÁKLADOV (RÉŽIA , ZISK)
4. HODINOVÝMI ZÚČTOVACÍMI SADZBAMI (HZS)
5. OCENENÍM KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV, JEDNOTKOVÝMI SADZBAMI PRÁC, VÝKONOV A MATERIÁLOV V ČLENENÍ:
5.1. PRIAME A NEPRIAME NÁKLADY (RÉŽIE A ZISK)(CENNÍKY SMERNÝCH CIEN S 850 VO VARIANTE:
5.1.1 S VIDITEĽNOU ROZPÍSANOU SKLADBOU POLOŽIEK RÉŽIE A ZISKU
5.1.2 S VIDITEĽNOU, ALE NEROZPÍSANOU SKLADBOU POLOŽIEK RÉŽIE A ZISKU - GLOBÁLNOU SADZBOU
5.2 PRIAME NÁKLADY A NEPRIAME NÁKLADY SPOLU - KALKULOVANÉ V POLOŽKÁCH (SPOSOB POUŽÍAVNÝ PRI TZV. ŠTÁTNYCH CENÁCH STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁC - ORIENTAČNÉ CENY ROZPOČET NEMÁ VIDEITEĽNE SADZBY RÉŽII A ZISKU
6. ZO SPRACOVANEJ VÝROBNEJ KALKULÁCIE RESP. ODHADU POTRIEB NÁKLADO V ČLENENÍ PODĽA KALKULAČNÉHO VZORCA
7. KOMBINOVANÝM SPÔSOBOM

1. Odborným odhadom

Samotný názov hovorí o obojstrannom riziku, či výhode zmluvných partnerov, ktorý sa dohodnú na takejto odborne odhadovanej cene (potom je diskutabilné preukazovanie výšky ceny ak platí dohoda). Táto forma je vhodná pre externé účely, pre zákazky, u ktorých iná metóda nie je ani možná - napr. predaj domu, bytu, závodu podľa trhových princípov. Nie je vhodná pre interné účely - neposkytuje ekonomický rozbor výšky ceny (kalkuláciu). Táto forma viac menej spolupracuje s formou cien podľa THÚ.


Príklad: rekonštrukcia bytu, predaj domu, závodu apod. za ponúknutú cenu.

2. Pomocou technicko - ekonomických ukazovateľov, cenových agregátov THÚ

s ľubovoľným obsahom (napr. len v priamych nákladoch alebo v cene bez dane) musí byť však zrejmé o aký obsah ide, čo v sebe agregát (spojenie viacerých položiek) obsahuje. Cena takto vytvorená, je výhodná pri uzatváraní väčších zákaziek, kde sa v cenových podkladoch podrobne nešpecifikujú práce, ale len hrubé objemy. Od oboch zmluvných partnerov táto metóda vyžaduje mať vo vlastnom záujme podrobne spracované cenové ukazovatele. Táto forma je vhodná pre externé účely, môže byť použitá pre interné účely za predpokladu spracovaných ekonomických rozborov (vo vlastnom záujme spracované kalkulácie) jednotlivých cenových agregátov.

Príklad: Veľmi dobre sa takéto ceny hodia na práce ľahko prevediteľné na nejakú mernú jednotku, napr. bežný meter kanalizácie, kde sú spojené položky položenia a špecifikácie rúr, ich spájanie, lôžko obsyp a pod. Taktiež je možno tento druh ceny použiť a aj sa používa v značnej miere napr. pri predaji nehnuteľnosti, kde napr. zákazník nepozná súpis stavebných prác vykonaných na stavbe, ale je mu ponúknutá konečná trhová cena - napr. kúpa hotového domu, bytu, závodu.

Príklad:
položka č. 1 v (vyjadrená v agregovanej cene) 20
položka č. 2 v (vyjadrená v agregovanej cene) 30
položka č. 3 v (vyjadrená v agregovanej cene) 40
cena bez DPH                                                    90

3. Za nabehnuté náklady budúcej dodávky a ponúknutú percentuálnu sadzbu nepriamych nákladov (réžia a zisk)

- len pre dodávky rekonštrukčného charakteru (napr. modernizácia), kde projekt síce vyjadruje zámer a požadovaný stav, ale nemôže predvídať s dostatočnou presnosťou skladbu ani rozsah prác. Preto sa v zmluve dohodne, že technický dozor objednávateľa bude potvrdzovať hospodárne spotrebované výkony (spotreba priamych materiálov, odpracované hodiny pracovníkov na pracovisku, strojhodiny a v splátkových termínoch sa ocenia platnou cenou a to ako prípočet dohodnutej sadzby réžie a zisku k nabehnutým priamym nákladom. Je samozrejmé, že musia byť sprístupnené prvotné doklady (materiálové náklady, mzdové náklady, sadzby strojhodín) Pri tomto spôsobe ceny môže prísť do úvahy platba vopred, ale je potrebné rátať zo značným rozdielom skutočnosti voči predpokladu, teda rozloženiu preddavkov. O to je potom náročnejšie vzájomné finančné vyrovnanie medzi zhotoviteľom diela a objednávateľ. V tom zmysle javí sa byť výhodnejší spôsob splátkovania "po realizácii prác" doteraz známy ako proces zhotovenia súpisu vykonaných prác (výkaz) a zisťovacieho protokolu. Táto forma je vhodná pre externé účely. Pre interné účely musí byť známy, výpočet percentuálnej sadzby, ako doklad pre poskytnutie ekonomických údajov výšky ceny. Tento spôsob je náročný na vzájomné odsúhlasenie rozsahu prác, teda vyžaduje stály stavebný dozor, čo síce je náročné, ale na druhej strane nedochádza ku ťažkostiam pri vzájomnom odsúhlasovaní prevedených prác, dokazovaní a pod.

Príklad: Jednoznačne je táto metóda vhodná na rekonštrukcie veľkého rozsahu, napr. pamiatkových objektov, značne poškodených objektov, objektov z nejasnou konštrukciou a teda nejasným budúcim riešením.

Príklad:
položka č. 1 v priamych nákladoch 10
položka č. 2 v priamych nákladoch 20
položka č. 2 v priamych nákladoch 30
priame náklady spolu                       60
% sadzba réžie výrobnej, správnej, zisku ku priamym nákladom napr. 30% x 60 = 30
cena bez DPH                                   90

4. Hodinovými zúčtovacími sadzbami (HZS)

t. j. prácami a výkonmi vyjadrenými v prepočte na časovú mieru - hodinu. Práca sa vyjadruje väčšinou bez materiálu zabudovaného. Typickým predtaviteľom sú práce realizované horolezeckou alebo speleologickou technikou. Možné použitie cien v externom styku a pre interné účely.

Príklad: Výškové práce, revízie, obhliadky

Príklad:
Popis Skpoložka č. 1 vyjadrená v HZS 80
zabudovaný materiál                             10
cena bez DPH                                        90

5 Ocenením konštrukčných prvkov

5.1.1 Ocenením konštrukčných prvkov v priamych a nepriamych nákladoch osobitne vo variante s viditeľnou rozpísanou skladbou položiek réžie a zisku

- jednotkovými sadzbami prác, výkonov a materiálov v členení:

5.1. priame náklady a nepriame náklady osobitne (réžie a zisk)(cenníky smerných cien S 850) vo variante:

5.1.1 s viditeľnou rozpísanou skladbou položiek réžií a zisku

Táto forma je vzhľadom k ekonomickému rozboru výšky ceny (kalkulácii) doporučená pre interné účely spoločnosti.

Príklad:

Príklad:
položka č. 1 v priamych nákladoch 10
položka č. 2 v priamych nákladoch 20
položka č. 2 v priamych nákladoch 30
priame náklady spolu                       60
réžia výrobná (PN x % sadzba napr. 16,6%) 10
réžia správna (PN x % sadzba napr. 16,6%) 10
zisk (PN x % sadzba napr. 16,6%)  10
cena bez DPH                                  90

5.1.2 Ocenením konštrukčných prvkov v členení priamych a nepriamych nákladov osobitne vo variante s viditeľnou, ale nerozpísanou skladbou položiek réžii a zisku - globálnou sadzbou

Ocenením konštrukčných prvkov
- jednotkovými sadzbami prác, výkonov a materiálov v členení:
1. priame náklady a nepriame náklady osobitne (réžie a zisk)(cenníky smerných cien S 850) vo variante:
1.2 s viditeľnou, ale nerozpísanou skladbou položiek réžii a zisku - globálnou sadzbou

Táto forma je doporučená pre externé potreby ale aj pre interné, ale za predpokladu poznania vzájomného pomeru zložiek globálnej sadzby.

Príklad:

Detto ako predchádzajúce ale:

- Položka "a" v priamych nákladoch              10
- Položka "b" (atď.)... v priamych nákladoch 20
Priame náklady spolu:                                     30
- Réžia výrobná, réžia správna, zisk:              12
Cena bez dane z pridanej hodnoty:                 42

5.2 Ocenením konštrukčných prvkov - jednotkovými sadzbami prác, výkonov a materiálov v členení priame náklady a nepriame náklady spolu - kalkulované v položkách (spôsob používaný pri tzv. štátnych cenách zriaďovacích stavebných a montážnych prác - orientačné ceny)

Príklad:

- Položka "a" v stavebných nákladoch (PN + R+ Z) 14 (výpočet: 12 / 30 = 40 %, 10 + 40% = 14)
- Položka v stavebných nákladoch (PN + R+ Z)        28 (výpočet: 12 / 30 = 40 %, 20 + 40% = 28)
Stavebné náklady spolu bez dane s pridanej hodnoty                                                                   42

6. Zo spracovanej výrobnej kalkulácie, resp. z odhadu potrieb nákladov v členení podľa kalkulačného vzorca

Prirodzene vzorec nie je legislatívne daný, ale môže sa kalkulovať napr. takto:

Príklad:
- Priamy materiál - hmoty (hodnota za zákazku): 100
- Priame mzdy (hodnota za zákazku):                     50
- Ostatné priame náklady (hodnota za zákazku):    20
- Správna réžia (hodnota za zákazku):                    30
- Výrobná réžia (hodnota za zákazku):                   15
- Zisk (hodnota za zákazku):                                   10
Spolu cena bez dane z pridanej hodnoty               225

7. Kombinovaným spôsobom

Predstavuje kombináciu uvedených možností. Najčastejšie sa používa jeden druh ako dominantný spojený s iným, s ktorým nie je v konflikte: napr. hociktorý spôsob + HZS.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára