28. 2. 2014

Osoba spôsobilá, nespôsobilá

V praxi funguje pravidlo podľa stavebného zákona:
§ 45 Vybrané činnosti vo výstavbe
(1) Vybrané činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe (ďalej len "vybrané činnosti vo výstavbe"), sú:
a) projektová činnosť,
b) vedenie uskutočňovania stavieb,
c) vybrané geodetické a kartografické činnosti. 
(2) Projektovou činnosťou sa rozumie
      a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
b) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia,
c) vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.
(3) Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
(4) Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len "oprávnená osoba") podľa osobitných predpisov.  Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy

To by znamenalo, že spracovateľ realizačného projektu už projektantom nie je. Taktiež ani štúdie. Spracovať podrobnej dielenskej či výrobnej dokumentácie tiež nie. Mimochodom, tiež o túto časť stavebnej prípravy zákon nezakopol.   
A tu sa ma problém bolestivo dotkol. Ako priemyslovák nemôžem mať okrúhlu pečiatku, pretože nespĺňam parametre zákona. Zákona čo rozhoduje na základe predsudkov, že školským vzdelaním sa preukazuje aj vedomostná úroveň. Teda podľa zákona nesmiem realizovať projekty väčšieho rozsahu, ktoré prichádzajú do styku s úradom. Realizačný projekt alebo štúdiu teda podľa zákona môžem zhotoviť na ľubovoľnú superstavbu.
Skrátka
„geniálny“ zákon a vyhlášky.  
Vladimír Čuchran, stavebný technik

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára